Shri Sharma Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

Jaisinghpuravas, Nevta, Sanganer, Jaipur
Current Year Documents
2022

Faculty

1. Dr. Manisha Kulshresth
2. Manju
3. Rajkumar Sharma
4. Mr AVDESH
5. Seema Yadav
6. Mr. Jitendra
7. Monika
8 Mr DEEPAK KUMAR
9 Ms. DIVYA TRIPATHI
10 HARSH TOMMAR
11 Jangvir Singh
12. Mukesh
13. Poonam
14. Paramkishore
15. Sanjay Datt
16. Vijay Bharti